Exekutorský úřad Praha 7, Jankovcova 1055/13
170 00 Praha 7 – Holešovice.

 Exekutorský úřad je zásadně především správcem osobních údajů.

Za zvláštních smluvených podmínek může být exekutorský úřad i zpracovatelem osobních údajů.

  Kontaktní údaje správce:

Exekutorský úřad Praha 7, Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová, soudní exekutor
se sídlem Praha 7, Jankovcova 1055/13, 170 00  Praha 7
IČO 489 63 011
Tel: +420 266 713 031
Email: podatelna@exekutor-plasilova.cz
Web: www.exekutor-plasilova.cz
Účel zpracování osobních údajů
Exekutorský úřad jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:
1. výkonu veřejné moci na základě pověření výkonem exekuce
2. plnění smlouvy uzavřené správcem
3. plnění právních povinností správce
4. ochrana oprávněných zájmů správce

 Právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou exekutorským úřadem shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
- pro výkon veřejné moci nebo splnění s tím souvisejících právních povinností, které se na exekutorský úřad vztahují podle zákona o exekutorech a navazujících zákonů;
- pro splnění smlouvy mezi exekutorským úřadem a subjekty těchto osobních údajů;
- pro plnění obecných povinností exekutorského úřadu
- pro ochranu práv a oprávněných zájmů exekutorského úřadu.
Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány exekutorským úřadem na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 Další informace

Osobní údaje nejsou exekutorským úřadem předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není exekutorskému úřadu uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Při zpracování osobních údajů exekutorským úřadem nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Osobní údaje jsou exekutorským úřadem zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, které je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a příslušnými zvláštními právními předpisy.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů (zpravidla jako účastník řízení) právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.
Požadavky subjektu údajů budou vždy exekutorským úřadem řádně posouzeny a vypořádány  v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že subjekt údajů nebude souhlasit         s vypořádáním požadavků a žádostí, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Exekutorský úřad na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR a pro subjekty údajů je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí.

 Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. J.  Hajznerová
Korespondenční adresa:  Pracoviště Jankovcova 13, 170 00  Praha 7,
Tel: +420 266 713 031
Email: hajznerova@exekutor-plasilova.cz
Exekutorský úřad Praha 7
Mgr. Bc. Hana Plášilová Kaufmanová