Exekutor poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému po vydání
exekučního titulu . Exekutor je oprávněn poskytovat právní pomoc
oprávněným i povinným osobám v souvislosti s exekuční i další činností.

  Exekutor osvědčuje na žádost skutkové děje a stav věci ( například splnění
dluhu, stav nemovitosti, bytů a nebytových prostor ) jestliže jimi mohou být
prokázány nároky v řízení před soudem, nebo jiným státním orgánem.

  V souvislosti s exekučním, soudním, nebo jiným řízením přijímá exekutor
do úschovy peníze, listiny a jiné movité věci.

  Exekutor je oprávněn realizovat dobrovolnou dražbu movitých či
nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s touto
věcí.

bod   Na základě pověření soudu nebo státního zástupce zjišťuje exekutor majetek
podléhající podle rozhodnutí vydaného v trestním řízení zajištění a osobně nebo
prostřednictvím jiné osoby vykonává správu takového majetku. Při evidenci
spravovaného majetku poskytuje exekutor přiměřeně jako při evidenci věcí převzatých
 do úschovy.

bod   Exekutor na žádost věřitele doručí oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat
 se neúčinnosti právního jednání podle jiného právního předpisu tomu, koho žadatel
označil za toho vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat.